Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Hollandse Mosselcentrale Nederland bv
Holmoscent BV, gevestigd te 4571 LB Axel aan de Stationsstraat 38
Inschrijfnummer : Kamer van Koophandel Zuidwest – Nederland : 60652888


Definities :
Opdrachtnemer
Is Holmoscent BV die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten.

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met Holmoscent BV een
overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst
Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ter zake een of meer
door opdrachtnemer te verlenen diensten tegen een met opdrachtgever
overeengekomen te betalen prijs.

Annulering
De in schriftelijke vorm en per post aangetekende mededeling door opdrachtgever
uiterlijk drie werkdagen voor de overeengekomen leveringsdatum dat van een of
meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden
gemaakt, dan wel in schriftelijke vorm en per post aangetekende mededeling door
opdrachtnemer uiterlijk drie werkdagen voor de overeengekomen leveringsdatum dat
een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen
worden.

Dagen
Met dagen wordt bedoelt kalenderdagen.

Werkdagen
Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen,
zondagen en algemeen erkende feestdagen.

Artikel 1. Toepasselijkheid.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen,
leveringen en overeenkomsten van Holmoscent BV, hierna te noemen
opdrachtnemer. De koper zal in het navolgend genoemd worden als opdrachtgever.
1.2 Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken deel uit van de tussen
partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitzonderlijk zijn
overeengekomen.
1.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden niet van toepassing zou zijn,
laat dat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
1.4 Door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden door opdrachtnemer
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Zij maken slechts dan deel uit van een tussen
partijen gesloten overeenkomst voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door
opdrachtnemer zijn aanvaard.
1.5 De opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met de algemene
verkoop – en leveringsvoorwaarden van opdrachtnemer tenzij deze schriftelijk, met
inachtneming van drie werkdagen voor de levering, verklaart de verkoop – en
leveringsvoorwaarden te verwerpen.

Artikel 2. Overeenkomst :
2.1 Mondelinge afspraken binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door
haar zijn bevestigd dan wel zodra opdrachtnemer met instemming van de
opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
2.2 Aanvullingen en / of wijzigingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke
bevestiging door opdrachtnemer bindend.
2.3 Opdrachtnemer is gerechtigd ter uitvoering van de gesloten overeenkomst
derden in te schakelen.
2.4 De opdrachtgever is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van
de overeenkomst of daar uitvloeide overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden
over te dragen.
2.5 Bestaat opdrachtgever uit een of meer natuurlijke – of rechtspersonen, dan
zijn zij alleen voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen
van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer.

Artikel 3. Aanbiedingen :
3.1 Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden e.d. van opdrachtnemer zijn
vrijblijvend. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit
aanbod wordt door de opdrachtgever aanvaard, dan heeft de opdrachtnemer het
recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen.
3.2 De door opdrachtnemer gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen,
offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn altijd exclusief alle directe en indirecte
belastingen, verzend – en transportkosten, toeslagen en verzekeringspremies, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot levering van
een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen goederen tegen een
overeenkomstig deel van de prijs.
3.4 Prijzen in de offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door
opdrachtgever verstrekte gegevens en aantallen. Mochten deze gegevens of
aantallen naderhand gewijzigd worden kan dit te allen tijde aanleiding geven de
overeengekomen eenheidsprijzen aan te passen.
3.5 Wijzigingen van de kostprijs van verkochte goederen onder meer, doch niet
uitsluitend, ten gevolge van wijzigingen in arbeidsvoorwaarden ( waaronder lonen )
sociale regelgeving, belastingen, inkoopprijzen e.d. is gebruiker gerechtigd
rechtstreeks door te berekenen aan opdrachtgever, ook na het sluiten van de
overeenkomst.
3.6 Wijzigingen in prijslijsten, na het sluiten van de overeenkomst van kracht
geworden, is opdrachtnemer gerechtigd door te berekenen aan opdrachtgever.

Artikel 4. Materiaalgebruik :
4.1 In de verkoopbevestiging geeft opdrachtnemer aan welk materiaal gratis
gebruikt kan worden en welk materiaal onderhevig is aan te betalen huurprijzen.
4.2 Alvorens tot in gebruikstelling van materialen als seriebranders, vloerbranders,
friteusen, bain maries etc wordt overgegaan dient opdrachtgever een officieel
wettelijk erkend gecertificeerd bedrijf de in bedrijfstelling ter plaatse te laten doen op
haar kosten. Meestal moet u dat tijdig aanvragen.
Bij de in bedrijfstelling dient onder andere gekeken te worden naar gaslekkages,
electra – sluiting, voldoende afvoer – ventilatie voor de kookvuren en de juiste
gasdichte aansluiting van de gasflesontspanners op de gasflessen.
U dient het wettelijk erkend bedrijf een goed keuringsverklaring te laten uitreiken in
drievoud waarbij verklaart wordt dat de werking van gasvuren, friteusen en de
electrische apparaten in orde zijn bevonden voor gebruik en de kookruimte
voldoende verse lucht aangevoerd krijgt. Een deel van de goedkeuringsverklaring
wordt voor aanvang van de activiteiten naar de opdrachtnemer gemaild, het tweede
deel is bestemd voor uw verzekering, het derde deel is bestemd voor de bevoegde
plaatselijke controle organen als gemeente en brandweer, een en ander afhankelijk
van de plaatselijke verordeningen. Zowel het moment voor als na de uitreiking van
de goedkeuringsverklaring is risico en verantwoording voor het materiaalgebruik de
volle verantwoording van de opdrachtgever.
4.3 De opdrachtnemer is door de gevolgde procedure in art 4.2 te allen tijde
vrijgesteld van enige aansprakelijkheid wegens niet goed functioneren van materiaal
of jegens ondeskundig gebruik.
4.4 De materialen, serievuren, vloerbranders, kookketels, bain maries, friteusen,
mosselpotten – en deksels worden door de opdrachtnemer proper met warm water
gewassen geleverd en moeten idem door opdrachtgever geretourneerd worden.
4.5 Indien blijkt bij de retour name van de goederen in de ontvangsthal van
opdrachtnemer dat de gebruikte materialen niet proper en onvoldoende met warm
water zijn gewassen en ontvet gaan de materialen door naar de wasserij, de
schoonmaak kosten hiervan worden in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. De tarieven voor schoonmaken staan vermeld op de offertes en
verkoopbevestigingen van opdrachtnemer..
4.6 Manco materiaal en materiaal beschadigingen die worden geconstateerd bij
binnenkomst in de ontvangsthal van opdrachtnemer aan frigowagens, friteusen,
vuren, borden, bestek, bain – maries, kookketels, kisten, sauspompen etc , worden bij
binnenkomst geteld en getaxeerd en per aparte manco / reparatie factuur alsnog
achteraf in rekening gebracht.
4.7 Huur materialen die de opdrachtgever heeft besteld, en achteraf niet heeft
gebruikt, of geen 3 werkdagen voor aflevering datum schriftelijk heeft geannuleerd,
worden ten allen tijde in rekening gebracht.

Artikel 5. Leveringen :
5.1 Opgegeven levertermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale
termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Ook bij schriftelijke overeenkomst is van geen fatale termijn sprake als het uitlopen
van een leveringstermijn wordt veroorzaakt door wegomleidingen, file, autopech,
verkeerscontroles, tunnelsluiting of andere door overmacht gegrepen
omstandigheden.
De opdrachtgever dient de opdrachtnemer een redelijke termijn te gunnen alsnog
aan haar verplichtingen te voldoen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot vergoeding
van enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, als gevolg van
overschrijding van levertijden en termijnen.
5.2 Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke
transactie beschouwd en kan door opdrachtnemer per transactie worden
gefactureerd.
5.3 Verzending c.q. transport van de bestelde materialen en goederen geschiedt op
een door opdrachtnemer te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van
opdrachtgever.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die
verband houdt met de verzending c.q. het transport. In de praktijk kan het hier
ook kapotte mosselen in de zakken betreffen die door een slecht wegdek kapot
gebroken zijn.
5.4 Het risico en verantwoording van de goederen gaat over op de opdrachtgever
op het moment van levering. Onder levering wordt verstaan het moment dat de
mosselen, het materiaal en toebehoor geleverd wordt in het pand, de feestzaal van
de opdrachtgever, of het moment dat de koelwagen beladen wordt afgekoppelt bij
de losplaats die u opgaf aan opdrachtnemer. Ook het moment van afhaling aan ons
magazijn valt hieronder.
5.5 Feitelijke levering geschied op een met opdrachtgever overeengekomen plaats
van levering. De opdrachtgever staat in voor de goede bereikbaarheid van de
bestemming waarop de feitelijke levering dient plaats te vinden. In dit verband dient
rekening te worden gehouden met een doorrij – breedte van 2.40 meter, een doorrij –
hoogte van 2.90 meter en een normaal verharde weg. Ontstaat schade ter plekke
aan voertuigen van opdrachtnemer doordat niet aan de afmetingen is voldaan zijn de
kosten hiervan voor de opdrachtgever. Indien door onvoldoende verharde weg extra
kosten ontstaan door inschakeling van sleepvoertuigen of andere hulpdiensten zijn
de kosten hieraan verbonden voor de opdrachtgever.
5.6 Voorafgaand aan de levering ontvangt de opdrachtgever een leveringsbon in de
vorm van een verkoopbevestiging per mail bericht en per gewone post op het
opgegeven postadres met daarop de volgende tekst : deze bevestiging is tevens uw
goederen ontvangst document. Een van de twee door u ontvangen documenten
wordt afgetekend voor goede ontvangst van de goederen en geeft u mee met de
chauffeur van opdrachtnemer. Onze leveringen vallen onder het statuut eigen
vervoer.
5.7 Indien feitelijke van de verkochte goederen op verzoek van de opdrachtgever
plaats vindt tijdens haar afwezigheid, of indien het voor opdrachtgever anderszins
niet mogelijk is een afleveringsbon voor akkoord te ondertekenen, wordt zij geacht
de afleveringsbon voor akkoord te hebben ondertekend en komt het risico van de
feitelijke levering van de goederen voor haar rekening.
5.8 Indien opdrachtnemer niet in staat wordt gesteld, door weigering, of in welke
vorm dan ook de verkochte goederen aan opdrachtgever te leveren is
opdrachtnemer gerechtigd, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder
ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van
opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.
Buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst laat de verplichting van
opdrachtgever de koopprijs te voldoen onverlet. Indien de overeenkomst door
opdrachtnemer niet buitenrechtelijk wordt ontbonden, is opdrachtnemer gerechtigd
de verkochte goederen op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever
5.9 Opdrachtnemer is gerechtigd de levering van de goederen op te schorten in
geval opdrachtnemer niet heeft voldaan aan betalingsverplichtingen voortvloeiend uit
eerdere leveranties.
5.10 Opdrachtnemer doet alles binnen zijn kunnen om de hoogstmogelijke haalbare
kwaliteit die op dat specifieke moment verkrijgbaar is te garanderen. Indien er echter
door opdrachtgever onvolkomenheden worden geconstateerd, zoals bijv. kleinere
mosselen dan redelijkerwijs percentueel gezien normaal is binnen zo een levering,
dan dient opdrachtgever dit binnen 2 uur te melden aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer
krijgt op deze manier de tijd om de eventuele gepaste actie te ondernemen.

Artikel 6. Voortgang levering.
6.1 Opdrachtnemer kan niet eerder verplicht worden met de levering van de
goederen te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit
zijn en hij de eventueel overeengekomen ( vooruit ) betaling heeft ontvangen. Bij
hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar
evenredigheid worden bijgesteld. Alle daaruit voor opdrachtnemer ontstane schade
wordt aan opdrachtgever doorberekend.
6.2 Indien de tussen partijen gesloten overeenkomst door de opdrachtnemer niet
ongewijzigd kan worden nagekomen, is opdrachtnemer gerechtigd dan wel de
gesloten overeenkomst te ontbinden, zonder aansprakelijk te zijn voor enige vorm
van schadevergoeding jegens opdrachtgever, dan wel opdrachtgever een
alternatieve aanbieding te doen welke opdrachtgever gehouden is te aanvaarden,
indien deze bij benadering overeenstemt met de oorspronkelijk tussen partijen
gesloten overeenkomst.

Artikel 7. Reclames en retourzendingen :
7.1 Opdrachtgever is verplicht de goederen terstond na levering op kwaliteit,
sortering ( calibrage ) of eventuele tekortkomingen te controleren. Eventuele
tekortkomingen moeten door opdrachtgever terstond nadat zij zijn geconstateerd,
schriftelijk aan gebruiker ter kennis worden gebracht, bij gebreke waarvan
opdrachtnemer gerechtigd is de reclames niet meer in behandeling te nemen.
7.2 Opdrachtgever kan geen aanspraak geldend maken, indien de kennisgeving
aan opdrachtnemer niet binnen 2 uur na het moment van het leveringsuur schriftelijk
heeft plaats gevonden.
7.3 Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. De
aanwezigheid van een tekortkoming zoals bedoeld in dit artikel geeft opdrachtgever
niet het recht betalingsverplichting op te schorten.
7.4 Op (deels) verwerkte goederen aanvaardt opdrachtnemer geen reclames.
7.5 Na het constateren van een tekortkoming is opdrachtgever gehouden om al
datgene te doen resp. na te laten dat redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is ter
voorkoming van (verdere) schade.
7.6 De opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de reclame te onderzoeken.
7.7 Indien voor het onderzoek naar de reclame retourzending van de geleverde
goederen aan opdrachtnemer noodzakelijk blijkt, kan retournering slechts
plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Ingeval
van retournering dienen goederen zich in de oorspronkelijke staat en in de originele
verpakking te bevinden. De kosten van retournering komen voor rekening van de
opdrachtgever.
7.8 Reclames ten aanzien van facturen dienen binnen twee dagen na ontvangst door
opdrachtgever aan opdrachtnemer schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en garantie :
8.1 Behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid
van opdrachtgever, is opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade, waaronder
mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs – en millieuschade
en personele schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, ongeacht de wijze
waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt. Eenzelfde
beperking geldt ten aanzien van personeel of derden die opdrachtgever bij de
uitvoering van de overeenkomst en het verrichten van zijn werkzaamheden heeft
ingeschakeld.
8.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van welke aard
dan ook die derden jegens haar geldend mochten maken ter zake van eventueel te
lijden of geleden schade die verder gaat dan de aansprakelijkheid die opdrachtgever
jegens opdrachtnemer kan doen gelden.
8.3 Opdrachtnemer garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te
hebben dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor
opdrachtgever deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt.
8.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook ontstaan,
wordt in ieder geval beperkt tot het bedrag van de netto – verkoopprijs van de
geleverde goederen. Tot enige verdere vergoeding van schade zal opdrachtnemer
nimmer gehouden zijn.
8.5 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de
assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering,
voor zover opdrachtnemer hiervoor verzekerd is.
8.6 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever vervalt in ieder
geval binnen twee dagen na levering van de verkochte goederen. Binnen de termijn
van twee dagen dient de aansprakelijkheid stelling schriftelijk en per aangetekende
post aan opdrachtnemer te geschieden.

Artikel 9. Betaling :
9.1 Betaling geschied contant na afloop van het mosselfeest, tenzij opdrachtnemer
met opdrachtgever een schriftelijk de conditie 7 dagen na factuurdatum heeft
gegeven, of anders schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen
de overeengekomen termijn is opdrachtgever van rechtswege, zonder dat enige
aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Opdrachtgever is niet
gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten of zich te beroepen op
verrekening.
9.2 Opdrachtgever is in geval van verzuim over het per saldo openstaande
factuurbedrag aan opdrachtnemer een ( cumulatieve ) vertragingsrente verschuldigd
van 2 % per maand. Onverminderd het recht van opdrachtnemer om de
daadwerkelijke schade te vorderen, is opdrachtgever tevens gehouden alle
buitengerechtelijke invorderingskosten die verbonden zijn aan de incasso van de
vordering aan opdrachtnemer te voldoen. Deze worden forfatair vastgesteld op 15 %
van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van 150.00 euro.
9.3 Ter keuze van de opdrachtnemer kan in voorafgaande of daarmee
overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke
tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet
gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
9.4 Indien de opdrachtnemer een gerechtelijke procedure jegens opdrachtgever
aanhangig maakt, is opdrachtgever gehouden alle daaraan verbonden kosten aan
opdrachtnemer te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten,
procesgemachtigden, griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels etc.
9.5 Bij gebreke van tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande
facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct
opeisbaar.
9.6 Opdrachtnemer is, indien hij, naar zijn uitsluitend oordeel, vermoedt dat
opdrachtgever zijn financiële verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig zal
nakomen, gerechtigd zekerheid te ontvangen voor betaling. Ook is opdrachtnemer in
dat geval gerechtigd vooruitbetaling te verlangen. Opdrachtnemer is eveneens
gerechtigd in dat geval zijn verplichtingen op te schorten totdat betaling heeft
plaatsgevonden dan wel deugdelijke zekerheid is gesteld.
9.7 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van
verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de oudste opeisbare facturen, zelfs
al vermeldt opdrachtgever dat deze betrekking hebben op andere facturen.
9.8 Indien opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, een of meer tegenvorderingen
op opdrachtnemer heeft dan wel zal verkrijgen, heeft opdrachtgever geen aanspraak
deze te verrekenen met vorderingen van opdrachtnemer.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud :
10.1 Zodra opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht van alle vorderingen
uit hoofde van iedere met opdrachtnemer gesloten overeenkomst alsmede ter zake
van vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van die overeenkomsten,
blijven de door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde goederen eigendom
van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd de goederen die haar eigendom
zijn gebleven terug te nemen indien opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van
de met opdrachtgever gesloten overeenkomst niet nakomt.
10.2 Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door opdrachtgever
slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
10.3 Ingeval opdrachtnemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de
ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van
opdrachtnemer vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
10.4 Opdrachtgever is tot op het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen
jegens opdrachtnemer heeft voldaan, verplicht om de goederen waarop een
eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van
opdrachtnemer te bewaren.
10.5 Opdrachtgever dient de partij goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn
geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het
eigendomsvoorbehoud erop rust. Opdrachtgever dient de polis van deze verzekering
op eerste verzoek van opdrachtnemer ter inzage te geven.
10.6 Goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud worden beheerst
door Nederlands recht.
10.7 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud worden in
geval van voor export bestemde goederen, in afwijking van artikel 10.6, beheerst
door het recht van het land van bestemming indien dat recht ter zake van het
eigendomsvoorbehoud door opdrachtnemer gunstigere bepalingen bevat dan op
grond van artikel 10.6.

Artikel 11. Pandrecht :
11.1 Tot het tijdstip waarop de opdrachtgever volledig aan haar betalingsverplichting
jegens opdrachtnemer heeft voldaan, is opdrachtgever niet bevoegd om geleverde
goederen aan derden in onderpand te geven en / of een bezitloos pandrecht daarop
te vestigen en / of de goederen voor opslag in de feitelijke macht van financiers te
brengen.
11.2 Handelt opdrachtgever in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden
aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan haar zijde. De opdrachtnemer
kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit
de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het
recht van de opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 12. Opschorting / ontbinding :
12.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om, onverminderd zijn recht op
schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst met
onmiddellijke ingang de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee
samenhangende overeenkomsten op te schorten en/of deze overeenkomsten en alle
daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden
indien:
a. opdrachtgever enige verplichting op grond van overeenkomst niet, niet – tijdig, of
niet behoorlijk nakomt;
b. ten aanzien van opdrachtgever faillissement of surseance van betaling is
aangevraagd dan wel, indien opdrachtgever een natuurlijke persoon is, toepassing
van de wettelijke schuldsanering is verzocht;
c. de onderneming van de opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd of
stilgelegd;
d. beslag wordt gelegd op een deel van het vermogen van de opdrachtgever;
e. opdrachtnemer gegronde reden heeft om te vrezen dat opdrachtgever niet in staat
is dan wel zal zijn zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met opdrachtnemer
gesloten overeenkomst of overeenkomsten te voldoen en opdrachtgever op verzoek
van opdrachtnemer niet of onvoldoende zekerheid staat voor de nakoming van zijn
verplichtingen.
12.2 Al de vorderingen die opdrachtnemer in de gevallen als bedoeld in artikel 12.1
op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond volledig opeisbaar
zijn, terwijl opdrachtnemer voorts gerechtigd is alle haar toekomende goederen terug
te nemen.
12.3 Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de
overeenkomst ex art 6 : 265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen. Ontbinding
door opdrachtgever is slechts mogelijk indien opdrachtnemer daarin schriftelijk
toestemt. Gebruiker is gerechtigd voorwaarden aan ontbinding van de overeenkomst
te stellen.
12.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich jegens opdrachtnemer op enig
opschortingsrecht of verrekening te beroepen.
12.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn
verplichtingen.
12.6 Door opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 13. Overmacht :
13.1 In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden dan wel de nakoming van diens verplichting jegens opdrachtgever op te
schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Opdrachtgever is in ieder geval gehouden tot nakoming voor dat deel dat de
overeenkomst is uitgevoerd.
13.2 Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene verkoop – en
leveringsvoorwaarden verstaan : een niet – toerekenbare tekortkoming aan de zijde
van opdrachtnemer, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of
een andere gewichtige reden aan de zijde van opdrachtnemer.
13.3 Als omstandigheden waarin sprake is van overmacht, kunnen onder meer
worden verstaan : oorlog, oproer, mobilisatie, binnen – en buitenlandse onlusten,
overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze
e.d. omstandigheden, verstoringen van de ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand of uitval
van electra, computer crashes, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden,
wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval
of andere voorvallen, onverschillig of de niet of niet – tijdige nakoming plaatsvindt bij
opdrachtnemer, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van
de verbintenis van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

Artikel 14. Toepasselijk recht / bevoegde rechter :
14.1 Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing.
14.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan worden uitsluitend berecht
door de rechtbank Zeeland – West – Brabant, locatie Middelburg, onverminderd het
recht van opdrachtnemer om opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet
of verdrag bevoegde rechter.
14.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 14.1 zullen de goederenrechtelijke
gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde goederen,
ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de goederen
gunstiger is voor de opdrachtnemer, door dat recht worden beheerst.