Algemene voorwaarden

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Hollandse Mosselcentrale

 

Holmoscent B.V., gevestigd te
4571 RX Axel aan de Meekrapweg 22.
Inschrijfnummer : Kamer van Koophandel Zuidwest – Nederland : 60652888

 

Definities :

 

Opdrachtnemer

Is Holmoscent B.V. die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten.

 

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met Holmoscent B.V. een overeenkomst heeft gesloten.

 

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ter zake een of meer door opdrachtnemer te verlenen diensten/te leveren producten tegen een met opdrachtgever overeengekomen te betalen prijs.

 

Annulering

In het geval de opdrachtgever een overeenkomst met opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk wenst te ontbinden, zal dat slechts kunnen geschieden onder de navolgende voorwaarden:

 1. De gehele of gedeeltelijke ontbinding dient schriftelijk, dat wil zeggen per aangetekende post of per e-mail, te geschieden.
 2. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst (annulering) langer dan 14 dagen voor de overeengekomen leverdatum brengt met zich mee dat de opdrachtnemer aan opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd is van 10% van het bedrag van de geannuleerde bestelling.
 3. In het geval de opdrachtgever de tussen hem en opdrachtnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt (annuleert) korter dan 14 werkdagen voor de overeengekomen leverdatum maar langer dan 7 werkdagen voor de overeengekomen leverdatum, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het bedrag van de geannuleerde bestelling.
 4. In het geval de opdrachtgever de tussen hem en opdrachtnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt (annuleert) korter dan 7 werkdagen voor de overeengekomen leverdatum, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd van 50% van het bedrag van de geannuleerde bestelling.


Dagen

Met dagen wordt bedoelt kalenderdagen.

 

Werkdagen

Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid:

1.1          Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen en overeenkomsten van Holmoscent B.V., hierna te noemen opdrachtnemer. De koper zal in het navolgende genoemd worden als opdrachtgever.

1.2           Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitzonderlijk zijn overeengekomen.

1.3           Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden niet van toepassing zou zijn, laat dat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

1.4           Door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. Zij maken slechts dan deel uit van een tussen partijen gesloten overeenkomst voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

1.5           De opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met de algemene verkoop - en leveringsvoorwaarden van opdrachtnemer.


Artikel 2. Overeenkomst:

2.1  Mondelinge afspraken binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd dan wel zodra opdrachtnemer met instemming van de opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

2.2  Aanvullingen en/of wijzigingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer bindend.

2.3  Opdrachtnemer is gerechtigd ter uitvoering van de gesloten overeenkomst derden in te schakelen.

2.4  De opdrachtgever is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of daar uitvloeide overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

2.5  Bestaat opdrachtgever uit een of meer natuurlijke – of rechtspersonen, dan zijn zij alleen voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer.


Artikel 3. Aanbiedingen :

3.1  Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden e.d. van opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de opdrachtgever aanvaard, dan heeft de opdrachtnemer het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2  De door opdrachtnemer gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn altijd exclusief alle directe en indirecte belastingen, verzend - en transportkosten, toeslagen en verzekeringspremies, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3  Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen goederen tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

3.4  Prijzen in de offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door opdrachtgever verstrekte gegevens en aantallen. Mochten deze gegevens of aantallen naderhand gewijzigd worden, kan dit te allen tijde aanleiding geven de overeengekomen eenheidsprijzen aan te passen.

 

3.5  Wijzigingen van de kostprijs van verkochte goederen onder meer, doch niet uitsluitend, ten gevolge van wijzigingen in arbeidsvoorwaarden (waaronder lonen) sociale regelgeving, belastingen, inkoopprijzen e.d. is opdrachtnemer gerechtigd rechtstreeks door te berekenen aan opdrachtgever, ook na het sluiten van de overeenkomst.

 

3.6  Wijzigingen in prijslijsten, na het sluiten van de overeenkomst van kracht geworden, is opdrachtnemer gerechtigd door te berekenen aan opdrachtgever.

 

Artikel 4. Materiaalgebruik :

 4.1  In de verkoopbevestiging geeft opdrachtnemer aan welk materiaal gratis gebruikt kan worden en welk materiaal onderhevig is aan te betalen huurprijzen.

 4.2  Alvorens tot in gebruikstelling van materialen als seriebranders, vloerbranders, friteuses, bain-maries, etc wordt overgegaan, dient opdrachtgever een officieel wettelijk erkend gecertificeerd bedrijf de in bedrijfstelling ter plaatse te laten doen op haar kosten. Meestal moet u dat tijdig aanvragen.

Bij de in bedrijfstelling dient onder andere gekeken te worden naar gaslekkages, elektra - sluiting, voldoende afvoer - ventilatie voor de kookvuren en de juiste gasdichte aansluiting van de gasflesontspanners op de gasflessen.

U dient het wettelijk erkend bedrijf een goed keuringsverklaring te laten uitreiken in drievoud waarbij verklaart wordt dat de werking van gasvuren, friteuses en de elektrische apparaten in orde zijn bevonden voor gebruik en de kookruimte voldoende verse lucht aangevoerd krijgt. Een deel van de goedkeuringsverklaring wordt voor aanvang van de activiteiten naar de opdrachtnemer gemaild, het tweede deel is bestemd voor uw verzekering, het derde deel is bestemd voor de bevoegde plaatselijke controle organen als gemeente en brandweer, een en ander afhankelijk van de plaatselijke verordeningen. Zowel het moment voor als na de uitreiking van de goedkeuringsverklaring is risico en verantwoording voor het materiaalgebruik de volle verantwoording van de opdrachtgever.

 4.3  De opdrachtnemer is door de gevolgde procedure in art 4.2 te allen tijde vrijgesteld van enige aansprakelijkheid wegens niet goed functioneren van materiaal of jegens ondeskundig gebruik.

4.4  De materialen, serievuren, vloerbranders, kookketels, bain-maries, friteuses, mosselpotten en -deksels worden door de opdrachtnemer proper met warm water gewassen geleverd en moeten idem door opdrachtgever geretourneerd worden.

Indien blijkt bij de retourname van de goederen in de ontvangsthal van opdrachtnemer dat de gebruikte materialen niet proper en onvoldoende met warm water zijn gewassen en ontvet, gaan de materialen door naar de wasserij, de schoonmaakkosten hiervan worden in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De tarieven voor schoonmaken staan vermeld op de offertes en verkoopbevestigingen van opdrachtnemer.

4.5  Manco materiaal en materiaal beschadigingen die worden geconstateerd bij binnenkomst in de ontvangsthal van opdrachtnemer aan frigowagens, friteuses, vuren, borden, bestek, bain-maries, kookketels, kisten, sauspompen, etc , worden bij binnenkomst geteld en getaxeerd en per aparte manco/reparatiefactuur alsnog achteraf in rekening gebracht.

4.6  Huur materialen die de opdrachtgever heeft besteld, en achteraf niet heeft gebruikt (d.w.z. zonder deze te annuleren minimaal 3 werkdagen voor aflevering) worden te allen tijde in rekening gebracht.

 

Artikel 5. Leveringen :

5.1  Opgegeven levertermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Ook bij schriftelijke overeenkomst is van geen fatale termijn sprake als het uitlopen van een leveringstermijn wordt veroorzaakt door wegomleidingen, file, autopech, verkeerscontroles, tunnelsluiting of andere door overmacht gegrepen omstandigheden.
De opdrachtgever dient de opdrachtnemer een redelijke termijn te gunnen alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot vergoeding van enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, als gevolg van overschrijding van levertijden en termijnen.

5.2  Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door opdrachtnemer per transactie worden gefactureerd.

5.3  Verzending c.q. transport van de bestelde materialen en goederen geschiedt op een door opdrachtnemer te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van opdrachtgever.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport. In de praktijk kan het hier ook kapotte mosselen in de zakken betreffen, die door een slecht wegdek kapot gebroken zijn.

5.4  Het risico en verantwoording van de goederen gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering. Onder levering wordt verstaan het moment dat de mosselen, het materiaal en toebehoren geleverd wordt in het pand, de feestzaal van de opdrachtgever, of het moment dat de koelwagen beladen wordt afgekoppeld bij de losplaats die opdrachtgever opgaf aan opdrachtnemer. Ook het moment van afhaling aan ons magazijn valt hieronder.

5.5  Feitelijke levering geschiedt op een met opdrachtgever overeengekomen plaats van levering. De opdrachtgever staat in voor de goede bereikbaarheid van de bestemming waarop de feitelijke levering dient plaats te vinden. In dit verband dient rekening te worden gehouden met een doorrij - breedte van 2.40 meter, een doorrij - hoogte van 2.90 meter en een normaal verharde weg. Ontstaat schade ter plekke aan voertuigen van opdrachtnemer doordat niet aan de afmetingen is voldaan, zijn de kosten hiervan voor de opdrachtgever. Indien door onvoldoende verharde weg extra kosten ontstaan door inschakeling van sleepvoertuigen of andere hulpdiensten zijn de kosten hieraan verbonden voor de opdrachtgever.

5.6  Voorafgaand aan de levering ontvangt de opdrachtgever een leveringsbon in de vorm van een verkoopbevestiging per e-mail of per gewone post op het opgegeven postadres met daarop de volgende tekst : deze bevestiging is tevens uw goederen ontvangst document. De doordruk leveringsbon (drievoud) wordt getekend voor goede ontvangst van de goederen door de opdrachtgever en de chauffeur laat één exemplaar achter bij opdrachtgever. Bij het ophalen wordt de leveringsbon weer getekend nu aangevuld met de retour te nemen goederen/materialen; de chauffeur laat in opdracht van opdrachtnemer een ondertekend exemplaar achter voor de opdrachtgever. Onze leveringen vallen onder het statuut eigen vervoer.

5.7  Indien feitelijke van de verkochte goederen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvindt tijdens haar afwezigheid, of indien het voor opdrachtgever anderszins niet mogelijk is een afleveringsbon voor akkoord te ondertekenen, wordt zij geacht de afleveringsbon voor akkoord te hebben ondertekend en komt het risico van de feitelijke levering van de goederen voor haar rekening.

5.8  Indien opdrachtnemer niet in staat wordt gesteld, door weigering, of in welke vorm dan ook de verkochte goederen aan opdrachtgever te leveren, is opdrachtnemer gerechtigd, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.  Buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst laat de verplichting van opdrachtgever de koopprijs te voldoen onverlet. Indien de overeenkomst door opdrachtnemer niet buitenrechtelijk wordt ontbonden, is opdrachtnemer gerechtigd de verkochte goederen op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever

5.9  Opdrachtnemer is gerechtigd de levering van de goederen op te schorten in geval opdrachtgever niet heeft voldaan aan betalingsverplichtingen voortvloeiend uit eerdere leveranties.

 

Artikel 6. Voortgang levering:

6.1    Opdrachtnemer kan niet eerder verplicht worden met de levering van de goederen te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (vooruit) betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld. Alle daaruit voor opdrachtnemer ontstane schade wordt aan opdrachtgever doorberekend.

6.2    Indien de tussen partijen gesloten overeenkomst door de opdrachtnemer niet ongewijzigd kan worden nagekomen, is opdrachtnemer gerechtigd dan wel de gesloten overeenkomst te ontbinden, zonder aansprakelijk te zijn voor enige vorm van schadevergoeding jegens opdrachtgever, dan wel opdrachtgever een alternatieve aanbieding te doen welke opdrachtgever gehouden is te aanvaarden, indien deze bij benadering overeenstemt met de oorspronkelijk tussen partijen gesloten overeenkomst.

 

Artikel 7. Reclames en retourzendingen :

7.1  Opdrachtgever is verplicht de goederen terstond na levering op kwaliteit, sortering (calibrage) of eventuele tekortkomingen te controleren. Eventuele tekortkomingen moeten door opdrachtgever terstond nadat zij zijn geconstateerd, schriftelijk aan gebruiker ter kennis worden gebracht, bij gebreke waarvan opdrachtnemer gerechtigd is de reclames niet meer in behandeling te nemen.

7.2  Opdrachtgever kan geen aanspraak geldend maken, indien de kennisgeving aan opdrachtnemer niet binnen 2 uur na het moment van het leveringsuur schriftelijk heeft plaatsgevonden.

7.3  Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. De aanwezigheid van een tekortkoming, zoals bedoeld in dit artikel geeft opdrachtgever niet het recht betalingsverplichting op te schorten.

7.4  Op (deels) verwerkte goederen aanvaardt opdrachtnemer geen reclames.

7.5  Na het constateren van een tekortkoming is opdrachtgever gehouden om al datgene te doen respectievelijk na te laten dat redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is ter voorkoming van (verdere) schade.

7.6  De opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de reclame te onderzoeken.

7.7  Indien voor het onderzoek naar de reclame retourzending van de geleverde goederen aan opdrachtnemer noodzakelijk blijkt, kan retournering slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Ingeval van retournering dienen goederen zich in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking te bevinden. De kosten van retournering komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.8  Reclames ten aanzien van facturen dienen binnen twee dagen na ontvangst door opdrachtgever aan opdrachtnemer schriftelijk te worden gemeld.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid en garantie :

8.1    Behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtgever, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs – en millieuschade en personele schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeel of derden die opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst en het verrichten van zijn werkzaamheden heeft ingeschakeld.

8.2    Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens haar geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade die verder gaat dan de aansprakelijkheid die opdrachtgever jegens opdrachtnemer kan doen gelden.

8.3    Opdrachtnemer garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor opdrachtgever deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt.

8.4    De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook ontstaan, wordt in ieder geval beperkt tot het bedrag van de netto – verkoopprijs van de geleverde goederen. Tot enige verdere vergoeding van schade zal opdrachtnemer nimmer gehouden zijn.

8.5    Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover opdrachtnemer hiervoor verzekerd is.

8.6    Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever vervalt in ieder geval binnen twee dagen na levering van de verkochte goederen. Binnen de termijn van twee dagen dient de aansprakelijkheid stelling schriftelijk en per aangetekende post aan opdrachtnemer te geschieden.

 

Artikel 9. Betaling :

9.1  Betaling geschiedt na afloop van de levering per bank, nadat de opdrachtnemer een factuur heeft verzonden naar de opdrachtgever. De betaling dient binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden of anders indien schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen de overeengekomen termijn is opdrachtgever van rechtswege, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten of zich te beroepen op verrekening.

9.2  Opdrachtgever is in geval van verzuim over het per saldo openstaande factuurbedrag aan opdrachtnemer een (cumulatieve) vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand. Onverminderd het recht van opdrachtnemer om de daadwerkelijke schade te vorderen, is opdrachtgever tevens gehouden alle buitengerechtelijke invorderingskosten die verbonden zijn aan de incasso van de vordering aan opdrachtnemer te voldoen. Deze worden forfatair vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van 150,00 euro.

9.3  Ter keuze van de opdrachtnemer kan in voorafgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

9.4  Indien de opdrachtnemer een gerechtelijke procedure jegens opdrachtgever aanhangig maakt, is opdrachtgever gehouden alle daaraan verbonden kosten aan opdrachtnemer te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels etc.

9.5  Bij gebreke van tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar.

9.6  Opdrachtnemer is, indien hij, naar zijn uitsluitend oordeel, vermoedt dat opdrachtgever zijn financiële verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig zal nakomen, gerechtigd zekerheid te ontvangen voor betaling. Ook is opdrachtnemer in dat geval gerechtigd vooruitbetaling te verlangen. Opdrachtnemer is eveneens gerechtigd in dat geval zijn verplichtingen op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden dan wel deugdelijke zekerheid is gesteld.

9.7  Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de oudste opeisbare facturen, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat deze betrekking hebben op andere facturen.

9.8  Indien opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, een of meer tegenvorderingen op opdrachtnemer heeft dan wel zal verkrijgen, heeft opdrachtgever geen aanspraak deze te verrekenen met vorderingen van opdrachtnemer.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud :

10.1     Zodra opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht van alle vorderingen uit hoofde van iedere met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van die overeenkomsten, blijven de door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde goederen eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd de goederen die haar eigendom zijn gebleven terug te nemen indien opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst niet nakomt.

10.2     Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door opdrachtgever slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

10.3     Ingeval opdrachtnemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van opdrachtnemer vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

10.4     Opdrachtgever is tot op het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan, verplicht om de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van opdrachtnemer te bewaren.

10.5     Opdrachtgever dient de partij goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. Opdrachtgever dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van opdrachtnemer ter inzage te geven.

10.6     Goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud worden beheerst door Nederlands recht.

10.7     De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud worden in geval van voor export bestemde goederen, in afwijking van artikel 10.6, beheerst door het recht van het land van bestemming indien dat recht ter zake van het eigendomsvoorbehoud door opdrachtnemer gunstigere bepalingen bevat dan op grond van artikel 10.6.


Artikel 11. Pandrecht :

11.1    Tot het tijdstip waarop de opdrachtgever volledig aan haar betalingsverplichting jegens opdrachtnemer heeft voldaan, is opdrachtgever niet bevoegd om geleverde goederen aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht daarop te vestigen en/of de goederen voor opslag in de feitelijke macht van financiers te brengen.

11.2    Handelt opdrachtgever in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan haar zijde. De opdrachtnemer kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

 

Artikel 12. Opschorting / ontbinding :

12.1  Opdrachtnemer is gerechtigd om, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten en/of deze overeenkomsten en alle daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

 1. opdrachtgever enige verplichting op grond van overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt;
 2. ten aanzien van opdrachtgever faillissement of surseance van betaling is aangevraagd dan wel, indien opdrachtgever een natuurlijke persoon is, toepassing van de wettelijke schuldsanering is verzocht;
 3. de onderneming van de opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;
  1. beslag wordt gelegd op een deel van het vermogen van de opdrachtgever;
  2. opdrachtnemer gegronde reden heeft om te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is dan wel zal zijn zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst of overeenkomsten te voldoen en opdrachtgever op verzoek van opdrachtnemer niet of onvoldoende zekerheid staat voor de nakoming van zijn verplichtingen.

12.2  Al de vorderingen die opdrachtnemer in de gevallen als bedoeld in artikel 12.1 op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond volledig opeisbaar zijn, terwijl opdrachtnemer voorts gerechtigd is alle haar toekomende goederen terug te nemen.

12.3  Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex art 6 : 265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen. Ontbinding door opdrachtgever is slechts mogelijk indien opdrachtnemer daarin schriftelijk toestemt. Gebruiker is gerechtigd voorwaarden aan ontbinding van de overeenkomst te stellen.

12.4  Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich jegens opdrachtnemer op enig opschortingsrecht of verrekening te beroepen.

12.5  Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

12.6  Door opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 13. Overmacht :

13.1     In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van diens verplichting jegens opdrachtgever op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Opdrachtgever is in ieder geval gehouden tot nakoming voor dat deel dat de overeenkomst is uitgevoerd.

13.2     Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene verkoop - en leveringsvoorwaarden verstaan: een niet – toerekenbare tekortkoming aan de zijde van opdrachtnemer, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van opdrachtnemer.

13.3    Als omstandigheden waarin sprake is van overmacht, kunnen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen – en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze

e.d. omstandigheden, verstoringen van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand of uitval van elektra, computer crashes, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen, onverschillig of de niet of niet – tijdige nakoming plaatsvindt bij opdrachtnemer, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht / bevoegde rechter :

14.1  Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2  Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan worden uitsluitend berecht door de rechtbank Zeeland – West – Brabant, locatie Middelburg, onverminderd het recht van opdrachtnemer om opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

14.3  In afwijking van het bepaalde in artikel 14.1 zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde goederen, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de goederen gunstiger is voor de opdrachtnemer, door dat recht worden beheerst.