Privacy verklaring

Hollandse Mosselcentrale, gevestigd aan Meekrapweg 22 4571 RX Axel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Hollandse Mosselcentrale Meekrapweg 22 4571 RX Axel (ned) Tel: +31(0)115-690014 info@hollandsemosselcentrale.nl www.hollandsemosselcentrale.nl 

Dhr. N.Tieleman is de Functionaris Gegevensbescherming van Hollandse Mosselcentrale Hij/zij is te bereiken via info@hollandsemosselcentrale.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Hollandse Mosselcentrale verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

- Locatiegegevens 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hollandsemosselcentrale.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Hollandse Mosselcentrale verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van uw betaling 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Om goederen en diensten bij u af te leveren 

- Hollandse Mosselcentrale verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Hollandse Mosselcentrale neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hollandse Mosselcentrale) tussen zit. Hollandse Mosselcentrale gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene] 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Hollandse Mosselcentrale bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorien) van persoonsgegevens: -Persoonsgegevens > Bewaartermijn prospect 5-7 jaar / vaste klanten onbepaald -Personalia > Bewaartermijn prospect 5-7 jaar / vaste klanten onbepaald -Adres > Bewaartermijn prospect 5-7 jaar / vaste klanten onbepaald -Overige gegevens > Bewaartermijn prospect 5-7 jaar / vaste klanten onbepaald 

Prospects kunnen vast zitten aan sponsorcontracten waarmee het soms niet mogelijk is om binnen een termijn van 5 jaar te veranderen van leverancier. Van de vaste klanten worden de gegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Indien deze overstapt naar een andere leverancier wordt hij automatisch een prospect. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Hollandse Mosselcentrale verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Hollandse Mosselcentrale gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hollandse Mosselcentrale en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hollandsemosselcentrale.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het 

paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hollandse Mosselcentrale wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Hollandse Mosselcentrale neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hollandsemosselcentrale.nl